Vi skylder hinanden og kommende generationer at diskutere vores udviklingsmuligheder på et faktuelt grundlag.

I dag mangler vi i Nuuk boliger og daginstitutionspladser, og vi er i år nødt til at opstille midlertidigt modulbyggeri, for at have plads til de elever der starter i skole efter sommerferien. Vi er altså nødt til at gøre noget, og for blot to måneder siden vurderede en samlet kommunalbestyrelse, at Siorarsiorfik var den bedste måde at imødegå vore udfordringer.

Nedenfor findes en del af den kritik, der har været fremme i de seneste par uger, efterfulgt af administrationens faktuelle gennemgang af problemstillingen.

Asii Chemnitz Narup, Borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq.

Vil Grønland gældsætte sig for 5 milliarder kroner hvis projektet gennemføres?

Nej. Det er forkert. Langt størstedelen af projektet er privat byggeri til privat udlejning. Kun den del af projektet, der omhandler skoler og daginstitutioner mv., skal betales af Kommuneqarfik Sermersooq. Det kommunale lånebeløb til projektet er derfor mellem 500 og 700 millioner kroner, der skal afdrages over 30 år. Til sammenligning bruger kommunen alene i år 240 millioner kroner på anlægsområdet.

Er Bendix Consult hyret uden udbud – og er det en overtrædelse af udbudsreglerne?

Det er korrekt, at der ikke har været udbud om opgaven som projektleder. Projektlederens opgave er at forberede et samlet OPP-projekt, der senere kan sendes i udbud. Denne opgave blev givet til Bendix Consult ud fra en gennemgang og vurdering af markedet.

Tilbudsloven stiller ikke krav om, at projektledelsesydelser til forberedelse af et byggeri sendes i udbud, og der er således ikke tale om en overtrædelse af udbudsreglerne. I denne sammenhæng kan det være værd at huske, at projektledelsen vil være afskåret fra at byde på opgaver i forbindelse med projektets gennemførelse. Dermed var det formålstjenesteligt at vælge en projektleder, som ikke senere – som person eller virksomhed – kunne forventes at deltage i et konsortium med henblik på at byde på projektets gennemførelse.

Hvad med kommunens indkøbspolitik?

I den kommunale indkøbspolitik, som en enstemmig kommunalbestyrelse vedtog i 2015, slås det fast, at bankvirksomhed, juridisk rådgivning, revision og konsulentydelser ikke er en direkte del af indkøbspolitikkens krav om udbud.

Var kommunalbestyrelsen orienteret om aftalen med Bendix Consult?

En samlet kommunalbestyrelse godkendte den 4. oktober at igangsætte projektet. Ved samme lejlighed blev kommunalbestyrelsen oplyst om konsulentteamet og aftalen mellem direktion og konsulentteam. Kommunalbestyrelsen var således på dette tidspunkt fuldt ud orienteret om vilkårene for tilknytningen til projektet.

Har kommunalbestyrelsen godkendt Per Bendix honorar?

På kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2016 godkendte en samlet kommunalbestyrelse en tillægsbevilling på 2,5 millioner kroner til at bruge for projektforberedende arbejde i 2016. Kommunalbestyrelsen var således orienteret om størrelsesordenen på rådgiverhonoraret.

En universitetsekspert i OPP har udtalt, at der flere mulige udbydere af OPP-ekspertise, så hvorfor har administrationen fremlagt Bendix Consult som eneste mulige konsulent til opgaven?

Administrationen har aldrig meldt Bendix Consult som eneste mulighed, men har fremlagt at der var få mulige aktører, hvilket også understreges af universitetsekspertens udmelding (i pressen nævner han tre). Som tidligere nævnt, blev markedet afsøgt. Igen skal det nævnes, at Bendix Consult er projektledere – ikke finansiering-ansvarlige, juridisk ansvarlige, byggeansvarlig eller hvad der ellers har været fremme. Virksomheden har erfaring med projektledelse af OPP-forberedelse, og det er denne opgave, Bendix Consult er hyret til. Det skal også understreges, at Bendix Consult udgør en del af det samlede konsulentteam, og en af de nævnte virksomheder også er tilknyttet i forbindelse med udarbejdelse af samfundsøkonomisk analyse. Som tidligere nævnt har det også været en del af overvejelserne, at de nævnte virksomheder senere kan være potentielle partnere i et konsortium, hvilket de formentlig ville være afskåret fra, hvis de havde deltaget i det forberedende arbejde.

Hvorfor er der ikke lavet de samfundsøkonomiske konsekvensanalyser, som blandt andet Selvstyret har forlangt?

Analysen er udarbejdet, og et executive summary blev godkendt af den samlede kommunalbestyrelse 31. januar 2017, med det forbehold at de sidste afklaringer med Selvstyret skulle på plads. Dialogen med selvstyret er fortløbende i gang. Konsekvensanalysen har i øvrigt været tilgængelig på siorarsiorfik.gl siden projektets offentliggørelse 7. februar. Vi håbede/forventede, at en aftale med Selvstyret omkring analysen faldt på plads med udgangen af marts – altså nu. Der bliver nok tale om en mindre forsinkelse – under 30 dage – altså en forsinkelse som er uden betydning for et samlet projekt, der strækker sig over de næste 8 år.

Hvorfor er der ikke taget stilling til vand, el og anden forsyning?

Som udgangspunkt er forsyningen et nationalt anliggende (Nukissiorfiit), og der har været dialog løbende. Udfordringerne har også været debatteret flere gange i kommunalbestyrelsen, hvor forskellige løsningsmuligheder – herunder kommunal medfinansiering – har været diskuteret, og administrationen vurderer fortsat, at dette er en udfordring der kan håndteres gennem samarbejde med Selvstyret og Nukissiorfiit. Der skal under alle omstændigheder tages hensyn til Nuuks voksende befolkning og denne udfordring er ikke isoleret til Siorarsiorfik.

Hvorfor har det været meldt ud fra administrationen (og borgmesteren), at man havde konkrete samtaler og var tæt på at have en aftale på plads med navngivne investorer, når de nævnte investorer ikke bekræfter denne dialog?

I forbindelse med fremlæggelsen af projektet den 7. februar blev det netop understreget, at det ikke var muligt at være meget åbne omkring, hvilke investorer der var på tale om, og på hvilket stadie dialogen var. Ordret blev der sagt:

Citat – Asii: ”Der er meget seriøs dialog i gang både med en nordisk bank og også med finansielle investorer, og vi er kommet langt i den proces, og det er enormt seriøst.” Citat slut.

Citat – Lars Møller Sørensen: ”Først og fremmest, når den samlede pakke er så stor, så vil det blive sendt i udbud, og vi vil ikke lægge os fast på et enkelt eller bestemte pensionskasser eller andre investorer nu. Det vil formentlig blive et kludetæppe af forskellige finansielle og institutionelle investorer. Det er rigtigt, som Asii siger, at der er en ualmindelig konstruktiv dialog i gang, men så længe der ikke er skrevet under, så skal man ikke forvente at der bliver sagt noget om det fra investorernes side.” Citat slut.

Der kan – ikke unaturligt, kompleksiteten taget i betragtning – være forskellige opfattelser af hvor tydeligt budskaberne er fremlagt og efterfølgende forstået.

Fakta er, at tidplanen overordnet holdes, at der er meget positiv dialog, og at der ikke på noget tidspunkt har været målsætninger om, at finansieringen skal være på plads på nuværende tidspunkt, da denne fortsat er under udbudsforberedelse. Da der i flere sammenhænge har været peget på Bendix Consults rolle omkring finansiering, skal det igen understreges, at Bendix Consult IKKE er hyret til at få finansieringen på plads, men til at projektlede og initiere dialog med mulige investorer.

Har Per Bendix – en vinhandler – gennemført projekter?

Per Bendix’s cv har gennem hele processen været til rådighed for alle interesserede og er det fortsat. De mest succesfulde projekter, hvor Bendix Consult har spillet en rolle, som svarer til den virksomheden udfører med Siorarsiorfik, er Vinge-byen og Carlsbergbyen. Også i det omtale kuldsejlede projekt ved Køge var Bendix Consult rådgiver og projektleder, hvilket gennem hele processen har været kendt for alle. Projektet fald i øvrigt på grund af politisk uenighed.